Sociale Veiligheid

Bij Stichting Prohles vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Stichting Prohles.
Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creŽren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (in het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn):
  • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris).
  • Vertrouwenspersoon.
  • Directeur.
  • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Op de websites van onze scholen staat aangegeven wie op de betreffende school de functie vervuld. Op bestuursniveau kan Bea Duivenvoorden benaderd worden m.b.t. dit onderwerp. Zij is tevens de bovenschoolse Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld.


Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…
  • iedereen is anders en we horen er allemaal bij;
  • we helpen elkaar;
  • we zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen de scholen ervoor dat dit structureel in het lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken. Welke methoden een school gebruikt leest u op de website van de school.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan de school in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of 'Veilig Thuis'. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Op de websites van de scholen vindt u de gegevens van het jeugd- en gezinsteam en de jeugdverpleegkundige van de school.