Monumentale status Christelijke Opleidingsschool

14 oktober 2021
In deze maand zal het college van B&W zich definitief uitspreken over de monumentale status van de Christelijke Opleidingsschool.
We zijn al twaalf jaar in gesprek over de mogelijke nieuwbouw. Sloop en nieuwbouw heeft ook de voorkeur van het bestuur. Dat garandeert voor onze leerlingen de beste kans voor eigentijds onderwijs.

Toch ziet het er naar uit dat politiek/bestuurlijke belangen ervoor gaan zorgen dat de school een gemeentelijk monument zal gaan worden. Dat betekent dat we, samen met college en de erfgoedcommissie naar een compromis moeten gaan zoeken. Dat compromis ligt wat ons betreft in het behoud van de voorgevel en ingrijpende aanpassingen achter de voorgevel. Dat is sowieso nodig omdat er klimaatbeheersingssystemen moeten worden aangelegd.

In juni van dit jaar hebben we aan onze architect Toplab Architects gevraagd om te onderzoeken hoe binnen de bestaande gevels van het gebouw en een deel nieuwbouw er een moderne school op de locatie kan komen zonder dat de beeldbepalende gevel zal worden aangetast. Dat heeft geresulteerd in een mooie schetsontwerp, waarin we we de hallenstructuur van de school deels in tact houden en dus met oog voor het verleden, een toekomstbestendig gebouw willen ontwikkelen.

De visie van architect Van der Bom hebben we daarbij in acht genomen om in de plattegrond de hallenstructuur van de school overeind te houden. Interessant hierbij is dat de contour van het oude gebouw voldoende groot is om goede grote lokalen en leerpleinen te maken zonder een grote aantasting van de huidige gevel. Echter de oude ontsluiting door een enkel trappenhuis naar de 1ste en tweede verdieping kan niet gehandhaafd blijven en voldoet ook niet aan de eisen van vluchten binnen schoolgebouwen.


We wachten nu eerst af wat het college zal besluiten. Op 14 oktober heeft Rindert Venema ingesproken in de raadscommissievergadering om nogmaals het belang van onze leerlingen onder de aandacht te brengen.