Plusklas

Plusklas

Next Level

Alle scholen willen het beste uit hun leerlingen halen. In sommige klassen zitten kinderen die de aangeboden leerstof (zeer) eenvoudig vinden. Deze leerlingen ervaren dat ze hoge scores halen, zonder hier al te veel moeite voor te doen. De instructie van de leerkracht hoeven ze zelden te volgen, omdat ze de opdrachten al begrijpen. Om deze kinderen te blijven motiveren zal een leerkracht deze leerlingen stimuleren door extra uitdagende leerstof te geven en de gewone leerstof te beperken. Dat wordt "compacten en verrijken" genoemd. Voor veel van deze kinderen geeft dit voldoening. Zaken als compacten en verrijken vinden steeds meer hun weg in onze klassen, maar daarmee is nog niet elke leerling goed geholpen. Een klein aantal leerlingen kan en wil nog meer kennis opdoen en nog meer uitgedaagd worden.

Binnen Stichting Prohles leefde al lange tijd de wens om een goede onderwijsvoorziening op te richten voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van Katwijk. Op 22 mei 2019 heeft Jacco Knape (Wethouder Onderwijs gemeente Katwijk) deze nieuwe voorziening geopend. Op de Groen van Prinsterenschool komen op dinsdag (groepen 7 en 8) en donderdag (groepen 5 en 6) hoogbegaafde kinderen van verschillende scholen bijeen. In een hiervoor gereserveerd lokaal krijgen zij leerstof en activiteiten aangeboden op hun niveau. De plusklas gaat vanaf 2022 verder onder de naam Next Level.

Next Level staat ook open voor de kinderen van scholen in Katwijk die niet aangesloten zijn bij Stichting Prohles.

Programma

In de plusklas wordt aan diverse uitdagende opdrachten gewerkt. Iedere periode staat er een thema centraal. Geregeld buigen de leerlingen zich over een moeilijke rekenopdracht of onderzoeksvraag.

De leerlingen gaan aan de slag met programmeren en proefjes en waar mogelijk wordt een excursie of workshop georganiseerd. Leerlingen maken ook kennis met 'Mindset' en hoe dat hun denken over intelligentie en leren be´nvloedt. Het doel van deze opdrachten is dat de leerling meer over zijn/haar eigen (on)mogelijkheden leert en werkt aan vaardigheden zoals doorzetten, samenwerken en plannen.

De leerlingen van Next Level houden in een portfolio bij wat ze gedaan en geleerd hebben. Er wordt gereflecteerd op hoe dat ging en wat er anders kan. De Next Level-leerkracht vult dit aan met haar bevindingen. Niet de taak, maar de aanpak van de leerling staat hierin centraal. Vanuit de plusklas wordt een huiswerkopdracht gegeven die thuis en/of in de klas uitgevoerd dient te worden. De leerkracht van de reguliere groep maakt afspraken met de leerling wanneer er aan de huiswerkopdrachten gewerkt kan worden.

Werkwijze

Voor de leerling is het belangrijk dat de basisschool zo snel mogelijk signaleert dat een leerling meer- of hoogbegaafd kan zijn. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van de leerlingen duidelijk zijn, hoe beter het programma hierop afgestemd kan worden. Veel basisscholen in Katwijk gebruiken een signaleringsinstrument om deze leerlingen in beeld te krijgen. Wanneer uit de signalering blijkt dat de leerling kenmerken laat zien van meer- of hoogbegaafdheid, wordt het programma op school aangepast met compacten en verrijken. Voor een aantal leerlingen zal de aanpassing in het programma van de klas niet voldoende zijn. Dan wordt bekeken of de bovenschoolse plusklas de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Aanmelden

Next Level is beperkt in omvang en er moet goed gekeken worden welke kinderen tot de klas toegelaten kunnen worden. Het eerste uitgangspunt is dat de school alle mogelijkheden binnen de klas/school heeft ingezet. Verder heeft de leerling over langere tijd laten zien dat het (zeer) goed scoort bij de toetsen op school. Ook is het belangrijk dat het kind een aantal karaktereigenschappen heeft die deelname aan deze bovenschoolse voorziening tot een succes maken. Hierbij moet gedacht worden aan: zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en goed kunnen samenwerken.

Als de leerkracht van het kind denkt dat de leerling in aanmerking zou kunnen komen voor de plusklas zal dit besproken worden met de Intern Begeleider van de school. Wanneer school, ouders en leerling het erover eens zijn dat deelname aan de plusklas gewenst is, zal de leerling aangemeld worden bij de toelatingscommissie. Naast een beschrijving van de persoonlijkheid, werkhouding en schoolresultaten, wordt ook de motivatie uiteengezet.

In de toelatingscommissie wordt beoordeeld of de leerling geplaatst wordt in de bovenschoolse plusklas. Het schooljaar kent twee instroommomenten:

  • Begin van het schooljaar (augustus / september)
  • Na de middentoetsen van Cito (januari / februari).

Uitgangspunt is dat een leerling die is toegelaten tot Next Level tot halverwege groep 8 (eind januari) blijft deelnemen, tenzij de eerder beschreven werkhouding en motivatie niet meer voldoen. Vanzelfsprekend zal dit met de leerling en ouders/verzorgers worden besproken.

Praktische informatie

Tijden
De plusklas van groep 7 en 8 vindt plaats op dinsdag van 8:30-14:15 uur.
De plusklas van groep 5 en 6 vindt plaats op donderdag van 8:30-14:15 uur.

Het is mogelijk om (tegen betaling) gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. De leerlingen worden door ouders naar de locatie gebracht of komen op eigen gelegenheid. Voor en na schooltijd zijn ouders hiervoor zelf verantwoordelijk.

Locatie
Colignyschool
Weth. Meerburgkade 38
2225 VB Katwijk


Meer info / contact
Verdere informatie over de plusklas kunt u krijgen bij de Intern Begeleider van de school van uw kind.

Download hier de brochure!