Bovenschoolse plusklas wordt Next Level!

Bovenschoolse plusklas wordt Next Level!

13 januari 2022
De bovenschoolse plusklas gaat vanaf 2022 verder onder de naam "Next Level"!

Next Level
De bovenschoolse plusklas gaat vanaf 2022 verder onder de naam "Next Level"! Onder de kinderen uit de plusklas was een vraagprijs uitgezet en daar is deze naam uit voortgekomen. De kinderen hebben dus zelf voor deze naam gekozen!

Vacature
Er is een vacature vrijgekomen als leerkracht van de kinderen uit de groepen 5 en 6. Deze groep komt op de donderdag bij elkaar op de Groen van Prinstererschool. Als Next Level-leerkracht verzorg je passend onderwijs aan deze groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen hebben een eigen POP en iedere leerling is bezig met het ontwikkelen van onder meer de eigen executieve functies. Daarnaast onderhoud je contact met je collega (Jenny Tamminga) van groep 7-8, de ouders, de leerkracht van de moederschool en de betrokken deskundigen. Lees hier de volledige vacature.

Aanmelding
Het tweede instroommoment van het jaar staat weer voor de deur! Next Level is beperkt in omvang en er moet goed gekeken worden welke kinderen tot de klas toegelaten kunnen worden. Het eerste uitgangspunt is dat de school alle mogelijkheden binnen de klas/school heeft ingezet. Verder heeft de leerling over langere tijd laten zien dat het (zeer) goed scoort bij de toetsen op school. Ook is het belangrijk dat het kind een aantal karaktereigenschappen heeft die deelname aan deze bovenschoolse voorziening tot een succes maken.

Als de leerkracht van het kind denkt dat de leerling in aanmerking zou kunnen komen voor de plusklas zal dit besproken worden met de Intern Begeleider van de school. Wanneer school, ouders en leerling het erover eens zijn dat deelname aan de plusklas gewenst is, kan de leerling aangemeld worden bij de toelatingscommissie. Naast een beschrijving van de persoonlijkheid, werkhouding en schoolresultaten, wordt ook de motivatie uiteengezet. In de toelatingscommissie wordt beoordeeld of de leerling geplaatst wordt in de bovenschoolse plusklas.

Jenny Tamminga heeft al een mail rond gestuurd naar de intern begeleiders van de scholen in Katwijk over de aanmelding van kinderen voor Next Level. Het intakeformulier is aangepast en uitgebreid. We hopen zo een nog betere overweging te kunnen maken welke leerlingen echt in Next Level thuishoren. Alleen leerlingen van groep 5 t/m 7 kunnen worden aangemeld. De aanmelding van de leerling wordt pas in behandeling genomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De leerling moet werken met een weektaak in de eigen groep.
  • Er moet een programma met compacten en verrijken zijn ingezet.
  • De leerling moet in staat zijn de eventuele gemiste leerstof zelfstandig in te halen.
  • Er is een duidelijke onderbouwing waarom deze leerling onvoldoende op school begeleid kan worden.
  • De aanmelding is besproken met de ouders.
Door de commissie wordt zorgvuldig gekeken of de leerling geplaatst kan worden, aanmelding betekent dus niet dat de leerling automatisch geplaatst wordt.

De leerlingen kunnen aangemeld worden tot en met vrijdag 21 januari 2022 (formulieren na deze datum worden niet meer in behandeling genomen) en uiterlijk 8 februari 2022 wordt de eventuele plaatsing gecommuniceerd.

De nieuwe leerlingen starten na de voorjaarvakantie.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Het formulier kan opgevraagd worden bij Jenny Tamminga. Zij is ook bereikbaar voor eventuele vragen: jenny.tamminga@prohles.nl